Oriëntatie
op jezelf en de wereld

 
        de karakteristiek
         
        Mens en samenleving
       
kerndoel 34

naar leerlijn
        De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
       
kerndoel 35

naar leerlijn
        De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal
opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
       
kerndoel 36

naar leerlijn
        De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en
Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
       
kerndoel 37

naar leerlijn
        De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor
algemeen aanvaarde waarden en normen.
       
kerndoel 38

naar leerlijn
        De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen
die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
       
kerndoel 39

naar leerlijn
        De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
         
        Natuur en techniek
       
kerndoel 40

naar leerlijn
        De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende
planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
       
kerndoel 41

naar leerlijn
        De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
       
kerndoel 42

naar leerlijn
        De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en
natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
       
kerndoel 43

naar leerlijn
        De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven
met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
       
kerndoel 44

naar leerlijn
        De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
       
kerndoel 45

naar leerlijn
        De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.
       
kerndoel 46

naar leerlijn
        De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt.
         
        Ruimte
       
kerndoel 47

naar  leerlijn
        De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
       
kerndoel 48

naar  leerlijn
        Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland
genomen worden/werden om bewoning van door water
bedreigde gebieden mogelijk te maken.
       
kerndoel 49

naar  leerlijn
        De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding
van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.
       
kerndoel 50

naar  leerlijn
        De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.
         
        Tijd
       
kerndoel 51

naar  leerlijn
        De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
       
kerndoel 52

naar  leerlijn
        De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de
volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.
       
kerndoel 53

naar leerlijn
        De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.